Postępowanie komornicze – przedawnienie długu

Artykuły

Postępowanie komornicze - przedawnienie długu

Twoje długi mogą się przedawnić, wtedy nie będziesz musiał ich spłacać. Jednak by to nastąpiło, musi minąć wyznaczony prawnie okres. W naszym artykule omówimy przedawnienie długu. 

Jeśli osoba lub podmiot (np. jedna z firm pożyczkowych), u którego jesteś zadłużony, nie upomina się o zwrot należności – co może wynikać z różnych przyczyn, np. nieuporządkowaniu dokumentacji lub zwyczajnego zapominalstwa, możesz liczyć na przedawnienie. 

Jego okres zależy od rodzaju długu i źródła zadłużenia. Kilka lat temu, roszczenia przedawniały się po upływie 10 lat. Jednak od tego czasu, w polskim prawie miały miejsce zmiany, dzięki którym ten okres został skrócony do maksymalnie 6 lat dla większości świadczeń, a w wielu przypadkach do dużo krótszego czasu.

Co dokładnie mówi o tym Kodeks cywilny? Znajdziemy tam 2 podstawowe terminy przedawnienia długów:

 • okres 6 lat dla roszczeń majątkowych, a także wszelkich roszczeń zatwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym,
 • okres 3 lat dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą oraz oświadczeń okresowych.

Oprócz tego warto przytoczyć najpowszechniejsze terminy przedawnienia w innych kategoriach finansowych:

 • mandat – 1 rok
 • roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy sprzedaż – 1 rok
 • roszczenia dotyczące nieopłaconej przez usługobiorcę faktury – 2 lata
 • roszczenia z umowy sprzedaży – 2 lata
 • roszczenia z tytułu wykonanej dostawy – 2 lata
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata od dnia oddania dzieła
 • usługi telekomunikacyjne  – 2 lata
 • z tytułu debetu na koncie – 2 lata – dotyczy również roszczeń wynikłych z umowy rachunku bankowego. Termin tego przedawnienia rozpoczyna się od daty, w debet powinien zostać spłacony
 • należności z wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata
 • niezwrócona albo nieopłacona kaucja lub zaliczka/przedpłata – 3 lata
 • roszczenia wynikające z umowy o pracę – 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie
 • roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej – 3 lata
 • zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki albo kredytu – 3 lata, poczynając od dnia, w którym pojawił się obowiązek spłaty pożyczki lub kredytu
 • zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata
 • zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata
 • wszystkie zobowiązania podatkowe – 3 lata, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym został nieuregulowany obowiązek podatkowy. Czas ten rośnie do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym należało zapłacić podatek (zobowiązania powstające z przepisów prawa, np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
 • długi spadkowe – 6 lat, tylko jeśli wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków w celu odbioru zapłaty

Przerwanie przedawnienia długu

Oto sytuacje, które przerywają przedawnienie długu i sprawiają, że zaczyna od być liczony od nowa: 

 • roszczenie zostało przyjęte przez dłużnika, czyli po prostu dłużnik przyznał się przez niego. Potwierdziła, że posiada dług. Takie potwierdzenie może być dokonane przez np. podpisanie umowy z wierzycielem, złożenie prośby o odroczenie terminu zapłaty, lub o rozłożenie długu na raty czy też prośba o anulowanie części odsetek;
 • wierzyciel składa pozew sądowy o zapłatę;
 • wierzyciel składa wniosek o zawezwanie dłużnika do prób ugodowych;
 • wierzyciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności długowi;
 • rozpoczęcie mediacji

Warto ponownie podkreślić, że po każdym przerwaniu biegu przedawnienia, jego czas się resetuje i biegnie on na nowo. Co w praktyce oznacza, że na ponowne przedawnienie długu będziemy musieli poczekać ponownie ustawową ilość lat.

Przedawnienie długu a komornik

Po otrzymaniu informacji o komorniczym zajęciu majątku, najpierw upewnij się, czy dług nie został już przedawniony. To ważne, ponieważ próby egzekwowania przedawnionych długów, zdarzają się w Polsce nagminnie. Na szczęście, jeśli będziesz świadom swoich praw, nie musisz się na to godzić. 

Chociaż sądy mają obowiązek badania stanu faktycznego długu będącego przedmiotem postępowania, niejednokrotnie dochodzi do nieetycznego egzekwowania należności sprzed wielu lat. Natomiast komornicy sądowi nie muszą sprawdzać, czy złożony przez wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy (oraz klauzulę wykonalności), który złożył wniosek o wszczęcie egzekucji, jest zasadny i wymagalny. Nie ustalają oni również, czy został on przedawniony. Jedynym obowiązkiem komornika jest wykonywanie postępowania zleconego przez wierzyciela. Dlatego nie mają sensu negocjacje z nimi czy próby przekonania ich do swoich racji. 

Jedyne co możemy i powinniśmy sami zrobić, to tak jak wcześniej wspomnieliśmy, upewnienie się, czy dług nie jest już przedawniony.

Przedawnienie długu i dalsze dochodzenie spłaty

Chociaż oczywiście po przedawnieniu dług sam z siebie nie znika, to zgodnie z polskim prawem, po upływie ustawowego okresu przedawnienia dłużnik może po prostu uchylić się od spełnienia świadczenia. Czyli może zwyczajnie odmówić spłaty. 

W takiej sytuacji wierzyciel nie ma prawa zaczynać postępowania sądowego. Jeśli chce odzyskać swoje pieniądze, musi ograniczyć się do prób polubownego załatwienia sprawy. 

Leave a Comment