Thefinguru.pl zbiera i przetwarza następujące dane:

Zasady zbierania i przetwarzania danych:

  • Gromadzimy wyłącznie dane osobowe które są konieczne zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony
  • Zawsze informujemy użytkownika o zbieraniu danych i przeprowadzamy je wyłącznie po  otrzymaniu zgody na ich przetwarzanie 
  • Nigdy nie ujawniamy, nie udostępniamy, nie przesyłamy danych użytkownika bez jego zgody 
  • Dane użytkownika zostają usunięte gdy tylko ich przechowywanie przestanie być konieczne 

Cele:

  • By umożliwić spełnienie funkcji wynikającej z modelu działania strony.
  • By zapewnić sprawność komunikacji z odwiedzającym
  • By zapewnić możliwość obsługi wniosków, reklamacji i ułatwić proces pozyskiwania informacji
  • By zapewnić możliwość prowadzenia badań statystycznych, działań analitycznych i badania satysfakcji klienta
  • By umożliwić realizację obowiązków wynikających z postanowień polskiego prawa 

Dodatkowe informacje:

Thefinguru przetwarza dane osobowe, które są istotne, konieczne i wystarczające do spełnienia opisanych powyżej celów. Dane które nie są konieczne, nie będą zbierane ani przetwarzane. Minimalizujemy ilość przetwarzanych danych w największym możliwym stopniu i tam gdzie to możliwe, dbamy o to by były przechowywane i wykorzystywane w formie zdepersonalizowanej. Pozostajemy przy tym w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Thefinguru, zobowiązuje się do uzyskania zgody użytkownika przed rozpoczęciem przetwarzania jego danych. Jeżeli inna podstawa prawna nie znajduje zastosowania, zgoda wystawiona przez użytkownika stanowi podstawę do przetwarzania jego danych osobowych. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

Jeżeli Thefinguru miałby wykorzystać dane osobowe w celach innych niż dla których zostały zebrane, poinformuje o tym użytkownika i uzyska od niego zgodę na ich wykorzystanie. Jeżeli przetworzenie danych jest dyktowane wymogami prawa, poinformujemy o tym użytkownika.

Dane osobowe użytkowników strony są ujawniane jedynie partnerom z którymi współpracujemy, w tym w celach marketingowych, jeżeli wcześniej uzyskamy na to zgodę użytkownika. Po uzyskaniu zgody, będziemy na bieżąco informować użytkownika o aktualnych celach, dla których są one przetwarzane. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na ujawnianie danych w dowolnym momencie. 

Jedynym wypadkiem kiedy zgoda użytkownika nie jest wymagana, jest sytuacja w której Thefinguru jest zobowiązany do ujawnienia danych organom rządowym w związku z wymogami prawa (np. prawa karnego).

Thefinguru zastrzega sobie prawo angażowania podmiotów przetwarzających dane w celu usprawnienia bezpieczeństwa, stabilności i komfortu użytkowania serwisu thefinguru.pl. Odbywać się to będzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Administrator danych:

1. Thefinguru administruje danymi użytkowników. Co oznacza, że korzystasz z naszej strony, przetwarzamy udostępnione przez Ciebie dane.

2. Usługodawca jest równocześnie administratorem danych partnerów na podstawie zawartych z nimi umów.

3. Dane są przetwarzane:

a. w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,

b. w zgodzie z Polityką Prywatności,

c. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług,

d. w celach informacyjnych, w tym informacji o aktywności na stronie, min. kliknięciach w linki i odnośniki, prowadzenia badań statystycznych i analitycznych

e. by zapewnić bezpieczeństwo korzystania i stabilności działania strony

f. by spełnić wymogi prawa polskiego i unijnego

4. Każdy użytkownik, którego dane są u nas gromadzone, ma prawo dostępu do nich, zmiany lub usunięcia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkowników po wycofaniu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia roszczeń przed sądem lub by spełnić wymogi przepisów krajowych, unijnych lub międzynarodowych. 

6. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe użytkowników organom państwowym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

7. Administrator nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, jeżeli nie są do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa. 10. Informujemy również iż w celu oferowania klientom produktów i usług odpowiednio dobranych do ich potrzeb, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

8. Tam gdzie to możliwe, administrator wdraża anonimizację i szyfrowanie danych, co ma skutkować minimalizowaniem szansy na naruszenie bezpieczeństwa danych użytkowników. 

9. Dane trafiające do naszych baz są traktowane jako poufne i mają do nich dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

10. Dbamy o prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych poufnych. Stosujemy protokoły szyfrowania informacji.