Regulamin Portalu Thefinguru.pl

Celem niniejszego regulaminu, jest ustalenie zasad korzystania z serwisu pod adresem thefinguru.pl

§ 1

Definicje stosowane w regulaminie

1. Serwis – porównywarka ofert pożyczek online Thefinguru, znajdująca się pod adresem thefinguru.pl,

2. Użytkownik – osoba fizyczna, z pełną zdolnością do wykonywania czynności prawnych która korzysta z Serwisu.

3. Pożyczkodawca – podmiot, zajmujący się udzielaniem pożyczek na podstawie i pozostając w zgodzie z przepisami prawa, którego oferta została udostępniona w Serwisie. 

4. Oferta – poszczególne oferty pożyczkodawców, skierowane do Użytkownika zebrane w Serwisie thefinguru.pl

5. Polityka prywatności – jeden z elementów regulaminu, dotyczy on danych zbieranych przez Serwis od Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. 

6. Administrator danych – podmiot zarządzający i przetwarzający dane Użytkownika w ramach postanowień Polityki prywatności, i pozostający w zgodzie z postanowieniami prawa polskiego. 

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i wszystkich powiązanych z nim usług.

2. Serwis zobowiązuje Użytkowników do stosowania zasad Regulaminu podczas korzystania z Serwisu. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 1 z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) 

3. Regulamin wymienia jakie usługi są świadczone za pośrednictwem Serwisu, wyznacza reguły oraz warunki korzystania z nich. 

4. Serwis udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom informacje dotyczące pożyczek, daje także możliwość skorzystania z porównywarki Ofert. 

5. Użytkownik który chce skorzystać z działania Serwisu, powinien zapoznać się z oraz zaakceptować treść Regulaminu.

6. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać określonych w Regulaminie zasad. Użytkownik korzystający z Serwisu, automatycznie wyraża akceptację warunków i postanowień Regulaminu (w tym, o świadczenie usług drogą elektroniczną). Bez konieczności zawierania odrębnej umowy. Wszystkie dane wrażliwe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.

7. W sprawach, nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, szczególnie w przypadku składaniu oświadczeń woli w postaci elektronicznej, za obowiązujące uznaje się postanowienia przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), oraz innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie.

§ 3

Zawarcie i rozwiązanie umowy świadczenia Usług

1. Regulamin stanowi podstawę umów zawieranych z Użytkownikiem, na świadczenie Usług przez Serwis. Korzystając z Usług Serwisu, Użytkownik automatycznie zgadza się na warunki Regulaminu. Nie jest konieczne sporządzenie odrębnej umowy. Zawarta umowa, upoważnia Serwis do przekazania niezbędnych danych Użytkownika partnerom których usługi są prezentowane w Serwisie. W szczególności dotyczy to Pożyczkodawców.

2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług dostępnych w Serwisie. Ew. skutki prawne, wynikające z zakończenia korzystania z Usług są dokładnie określone przez aktualnie obowiązujące rozporządzenia prawa.

3. Umowa dotycząca świadczenia Usług drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu wraz z momentem opuszczenia Serwisu. Nie występuje konieczność składania dodatkowego oświadczenia. 

§ 4

Lista usług

1. Główną z oferowanych przez Serwis funkcji jest udostępnienie Użytkownikowi proponowanych w nim Ofert.

2. Usługi są oferowane Użytkownikowi bezpłatnie. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.

4. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie musi przy tym podawać przyczyn swojej decyzji. Strony zachowują prawa nabyte przed rozwiązaniem umowy. By rozwiązać umowę Użytkownik musi zakończyć korzystanie z Usług Serwisu. 

§ 5

Zobowiązania

1. Obowiązkiem Użytkownika jest korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

2. Zabrania się:

2.1. zakłócania funkcjonowania Usługi; 

2.2. ingerowania w oprogramowanie Usługi i działania do niego prowadzących;

2.3. podejmowania czynności prowadzących do uzyskania informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

2.4. dostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób trzecich, lub obowiązujące przepisy. 

§ 6

Ochrona danych wrażliwych

Zasady, odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika Serwisu, określone są w „Polityce prywatności”.

§ 7

Odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis wymaga od Użytkownika podawania prawdziwych, kompletnych i dokładnych danych. W wypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza, za skutki w całości odpowiada Użytkownik.. 

2. Serwis zrzeka się odpowiedzialności za wypełnienie formularzy w sposób niepoprawny. W szczególności, nie ponosi odpowiedzialności za dane osób trzecich, umieszczonych w formularzach Serwisu bez ich zgody i wiedzy. 

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od jego działań, przerwy w możliwości korzystania z Serwisu. Dostęp do Serwisu może zostać zawieszony w celach bezpieczeństwa, aż do czasu wyeliminowania zagrożeń lub nieprawidłowości.

4. Serwis nie może wziąć odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

5. Użytkownicy zobowiązani są do dbanie o to, by treści których dostarczają były prawdziwe, niewprowadzające w błąd, pozostające w granicach prawa i bezpieczne dla odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.

6. Jeżeli Serwis otrzyma wiarygodną wiadomość o obecności danych niezgodnych z prawem, dostarczonych przez Użytkownika, Serwis rości sobie prawo do zablokowania do nich dostępu. Nie odpowiada przy tym za ew. szkody powstałe na skutek zablokowania dostępu do treści bezprawnych.

7. Po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości o obecności danych niezgodnych z prawem, Serwis informuje Użytkownika o zamiarze zatrzymania do nich dostępu. 

8. Jeżeli zajdą ww. okoliczności, Serwis ma prawo rozpocząć postępowanie mające na celu uzyskania odszkodowania od danego Użytkownika.

§ 8

Zasady dot. własności intelektualnej

1. W Serwisie znajdują się obiekty, w tym dokumenty i inne dobra niematerialne, które są chronione prawem autorskim i podlegają ochronie własności intelektualnej. Serwis i układ prezentowanych treści jest sam w sobie przedmiotem ochrony w myśl prawa autorskiego.

2. Wszystkie treści i materiały udostępnione w Serwisie są własnością osób zarządzających Serwisem.

3. Serwis zezwala Użytkownikom na wykorzystanie wszystkich materiałów i treści dostępnych na stronie jedynie do użytku osobistego. Korzystanie z nich w zakresie przekraczającym użytek osobisty wymaga zgody wyrażonej przez Serwis lub upoważniony przez Serwis podmiot.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Prawo polskie jest prawem nadrzędnym dla Regulaminu i umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sądem rozstrzygającym spory związane z Regulaminem lub wynikających ze świadczenia usług jest sąd właściwości ogólnej.

3. Językiem Serwisu, wykorzystywanym także do kontaktu z Użytkownikiem jest język polski.

§ 10

Zmiany i wejście w życie Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie dnia 01.02.2021

2. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu bez wcześniejszej informacji i w dowolnym momencie.

3. Wprowadzone zmiany są wiążące dla Użytkownika, jeśli nie zdecyduje się na wypowiedzeniu umowy w ciągu 14 dni od ich wprowadzenia.

4. Zmiany w Regulaminie zostaną zamieszczone na stronie Serwisu.